หน้าแรก
ข้อมูล อบต.
test ข้อความ
วิสัยทัศน์
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
การให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 2560
 
อ่านทั้งหมด
ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยถั่วเหนือ ทำอะไรมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านประปา
ด้านสาธารณูปโภค
ด้านบริการประชาชน
ด้านการประชาสัมพันธ์
 [ดูผล Vote]
  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยถั่วเหนือ
           
  ประชาสัมพันธ์ประกาศ การแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก (สด.35)  
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้  
  พระราชบญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ประชาสัมพันธ์ เพจ facebook อบต.ห้วยถั่วเหนือ เข้าfacebook พิมพ์คำว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถัวเหนือ 60110  
  การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย  
  โครงการก่อสร้างถนนเสริม ม.4 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์  
  โครงการก่อสร้างคอนกรีตถนนเสริมเหล็ก ม.5 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ เรื่อง แผนปฏืบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559  
  จัดตั้งและการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...(หมู่3)  
  ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐ  
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6  
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปา หมู่ 1  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง คสล.หมู่ 5  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับระดับถนนพร้อมลงหินคลุกเกรดปรับ หมู่ 3  
   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับระดับถนนพร้อมลงหินคลุกเกรดปรับ หมู่ 3  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุกพร้อมบดอัดผิวจราจรถนน หมู่4  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่3  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9  
  ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  
  ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  
  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยถั่วเหนือ  
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2562  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ คสล.ม.7 18 เม.ย.62  
  ฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสียตำบลห้วยถั่วเหนือ  
  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561  
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561  
  คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6  
  ประกวดราคาจ้างฯ ถนนหินคลุุก ม.7 - ม.8  
  ประกวดราคาจ้างฯ ถนนหินคลุุก ม.7 - ม,9  
 
   
นายภาณุวัฒน์ เหลืองสุรภีสกุล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซล์

สงวนลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ 056-878-541 ถึง 2
จัดทำโดย : ร้านคอมรูมซ๊อป