หน้าแรก
ข้อมูล อบต.
test ข้อความ
วิสัยทัศน์
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
การให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 2560
 
อ่านทั้งหมด
ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยถั่วเหนือ ทำอะไรมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านประปา
ด้านสาธารณูปโภค
ด้านบริการประชาชน
ด้านการประชาสัมพันธ์
 [ดูผล Vote]
 รวมภาพกิจกรรม อบต.ห้วยถั่วเหนือ
  * โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ม.3
  * โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
  * โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560
  * การให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 2560
  * การจัดตั้งสภาเด็ก
  * โครงการส่งเสรืมสุขภาพและพัฒนาการ lQและEQ เด็กวัย 0-5 ปี
  * โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนงานยุติธรรมเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนงานด้านยุติธรรมชุมชน
  * โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  * ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว
  * ประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ต
  * กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
  * งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
  * โครงการฝึกทบทวน อปพร.
  * โครงการสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ2560
  * ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
  * ประขุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
  * ประชุมโครงการวัดประชารัฐ
 
นายภาณุวัฒน์ เหลืองสุรภีสกุล

สงวนลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ 056-878-541 ถึง 2
จัดทำโดย : ร้านคอมรูมซ๊อป