หน้าแรก
ข้อมูล อบต.
test ข้อความ
วิสัยทัศน์
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
การให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 2560
 
อ่านทั้งหมด
ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยถั่วเหนือ ทำอะไรมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านประปา
ด้านสาธารณูปโภค
ด้านบริการประชาชน
ด้านการประชาสัมพันธ์
 [ดูผล Vote]
 คณะผู้บริหาร ส.อบต

 

นายภาณุวัฒน์ เหลืองสุรภีสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
นายทองหล่อ โพธิ์ศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
นายแทน โสภาพงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
นางมยุรฉัตร ศรสุรินทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
นายใบ กลิ่นค้างพลู
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
นางนิภาพร ขุนพานิช
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยถั่วเหนือ
นายกิตติพงษ์ กัลยาณวัตร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยถั่วเหนือ
นายวินัย ม่วงหวาน

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 1 

นายประสิทธิ์ โอภาษี

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 1 

นางลำพึง แตงอ่อน

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 2 

นายชัยยศ วรรณลัย

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 2 

นายประเสริฐ กฤษวดี

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 3 

นางนิต ดีวัน

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 3 

นางสมร ขำโชติ

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 4 

นายชาญชัย ดวงแป้น

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 4 

นายมนัส เนียมหอม

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 5

นายไพโรจน์ โอปัน

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 6

นายปราโมท มลดี

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 6 

นายเพลิน วีระสิทธิ์

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 7 

นายมานะ ทิมทอง

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 8 

นายมาโนช แก้วปรีชา

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 8 

นายสวิง คีรีวรรณ์

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 9

นางมณี ประคำสี

สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
หมู่ที่ 9 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นายกิตติพงษ์ กัลยาณวัตร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นายปภาวิน บำรุงเมือง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นายกนกศักดิ์ วิถาทานัง  หัวหน้าสำนักปลัด

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 ว่าง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นางสาวมยุรี สุขเจริญ  นักพัฒนาชุมชน

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นางสาวอ้อมฤทัย ทองปรอน  เจ้าพนักงานธุรการ

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นางสาวจิดาภา แฟงเมือง  ครูผู้ดูแลเด็ก

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นางสาวสุอาภา ขำโชติ  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นายกิติพันธุ์ จันทร์หม่อน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นางนิภาภรณ์ บุญจิตร  ผู้ดูแลเด็ก

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นายกฤษณะ บุญจิตร  คนงานทั่วไป

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นายพีรพัฒน์ โอปัน  คนสวน

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 ว่าง  พนักงานขับรถยนต์

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นางสาวเนตรดาว ผู้วิเศษ  พนักงานจ้าง

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นางสาวเกษสุดา ผู้วิเศษ  พนังงานจ้าง

 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นายณัฐธพงษ์ เสถียร  นายช่างโยธาชำนาญงาน

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นายปรีชา ดำรงค์เวช  พนักงานจ้าง

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นายสถาพร กันจารุ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นายกิตติพงษ์ กัลยาณวัตร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นายปภาวิน บำรุงเมือง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นางสาวปาริชาต ต่ายเพ็ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นายอุดร สนธิพรม  นักวิชาการเงินและบัญชี

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นางสุจิตรา วรรณลัย  พนักงานจ้าง

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 นางสาววรินทร์ทิพย์ ม่วงฉะคร่ำ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายภาณุวัฒน์ เหลืองสุรภีสกุล

สงวนลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ 056-878-541 ถึง 2
จัดทำโดย : ร้านคอมรูมซ๊อป