หน้าแรก
ข้อมูล อบต.
test ข้อความ
วิสัยทัศน์
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
การให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 2560
 
อ่านทั้งหมด
ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยถั่วเหนือ ทำอะไรมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านประปา
ด้านสาธารณูปโภค
ด้านบริการประชาชน
ด้านการประชาสัมพันธ์
 [ดูผล Vote]

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
         สภาพทั่วไป
           ประวัติความเป็นมา
            เดิมทีตำบลห้วยถั่วเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของตำบลห้วยใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2502 นายอำเภอหนองบัวซึ่งในขณะนั้นคือนายอรุณ วิไลรัตน์ ได้ปรับปรุงสภาพตำบลโดยแยกหมู่บ้าน ขึ้นใหม่และได้แยกตำบลห้วยใหญ่ออกเป็น 3 ตำบลคือ
            1. ตำบลห้วยใหญ่ มีหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน
             2. ตำบลห้วยถั่วใต้ มีหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน
             3. ตำบลห้วยถั่วเหนือ มีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
           ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลห้วยถั่วเหนือตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ 1. นายนาม ปั้นกันอินทร์ พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2511 2. นายสวัสดิ์ รอดพูล พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2519 3. นายสม จองกา พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2527 4. นายสมเกียรติ์ ปั้นกันอินทร์ พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2547 5. นายอุดร จันใด พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2555 6. นายรุ่งโรจน์ แสงศิริ พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ มีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบประมาณ ประมาณ 25,000 ไร่ หรือประมาณ 30.23 ตร.กม. มีพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 18,475 ไร่ ตำบล ห้วยถั่วเหนือมีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 9 หมู่บ้าน
           พื้นเพดั้งเดิมของชาวบ้าน ได้อพยพมาจากจังหวัดต่างๆ ที่หลักๆ เช่น สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยาและจังหวัดอื่นๆ อีกประปราย การสื่อสารจะใช้ภาษาถิ่นตามที่อพยพเป็นมาบางหมู่บ้านส่วนใหญ่จะใช้ภาษากลางในการสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณี จะยึดถือประเพณีดั้งเดิมของไทยปฏิบัติสืบทอดกันมาจนปัจจุบัน เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นต้น
         ทำเลที่ตั้ง
           ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็น 1 ใน 9 ตำบลของอำเภอหนองบัว ระยะทาง ห่างจากจังหวัดประมาณ 59 กม. โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ( ชุมแสง - หนองบัว ) ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหนองบัวเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 30.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,000 ไร่ มีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน มี อาณาเขต ดังนี้
            ทิศเหนือ จรดตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
            ทิศใต้ จรดตำบลห้วยถั่วใต้ และ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์                            ทิศตะวันออก จรดตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
            ทิศตะวันตก จรดตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

  ลักษณะภูมิประเทศ
            ตำบลห้วยถั่วเหนือโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มดินเหนียว เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทางการเกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นลำคลองสายหลัก 3 สาย ประกอบด้วย
             1. คลองห้วยใหญ่ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านกระดานหน้าแกล
             2. คลองห้วยถั่วเหนือซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านห้วยถั่วเหนือ หมู่บ้านห้วยถั่วกลางและหมู่บ้านโคกมะกอก
             3. คลองห้วยปลาเน่าซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านรังย้อยและหมู่บ้านห้วยวารีเหนือและอีกคลองหนึ่ง คือ คลองร่องหอย ซึ่งไหลมารวมกับคลองห้วยปลาเน่าที่หมู่บ้านรังย้อยแล้วไหลสู่หมู่บ้านห้วยวารี

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ

สัญลักษณ์
      ที่ทำการ อบต.ห้วยถั่วเหนือ
       วัด
       สถานีอนามัย
ที่ตั้งหมู่บ้าน

                 ลักษณะการปกครอง (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยถั่วเหนือ) ตำบลห้วยถั่วเหนือ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เนื้อที่โดยประมาณ 
(ไร่ )

ชื่อผู้ปกครอง

1

จิกยาวใต้

2,396

นายจอม          ม่วงหวาน

2

ห้วยถั่วกลาง

2,967

นายอำนาจ       บุญนะ

3

กระดานหน้าแกล

3,484

นายสมศรี        ลพประเสริฐ

4

ชะลอมสั้น

1,813

นายอำนวย       ขำโชติ

5

ตะโกงาม

1,464

นายเทอดศักดิ์    ขุนพานิช

6

ห้วยถั่วเหนือ

3,169

นายทอม         โสภาพงษ์

7

รังย้อย

3,794

นายศักดิ์ชาย     แป้นไพศาล  

8

โคกมะกอก

3,045

นายแสง          แจ้งเปีย

9

ห้วยวารีเหนือ

2,868

นายรุ่งโรจน์      แสงศิริ (กำนันตำบลห้วยถั่วเหนือ)


  ประชากร
          - จำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น 3,391 คน เป็นชาย 1,668 คน เป็นหญิง 1,723 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 112 คน /1 ตร.กม.
          - จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,299 ครัวเรือน
          - จำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่จริงประมาณ 3,391 คน เป็นชาย 1,668 คน เป็นหญิง 1,723 คน
          ความหนาแน่นประชากระเฉลี่ย 112 คน/ ตร.กม. แยกได้ดังนี้

ตารางแยกจำนวนประชากร  แต่ละหมู่บ้าน

หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

173

181

192

375

2

130

150

143

300

3

344

519

556

1,095

4

52

73

64

136

5

53

70

74

144

6

115

185

185

368

7

163

198

210

410

8

122

128

128

252

9

147

164

171

339

รวม

1,299

1,668

1,723

3,391

         ที่มา  :  ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัว ข้อมูลของวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2558 


จำแนกตามช่วงอายุ


กลุ่ม

อายุ (ปี)

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น้อยกว่า 1 ปี
1 – 2       ปี
3 – 5       ปี
6  – 11    ปี
12  – 14  ปี
15  – 17  ปี
18  – 25  ปี
26  – 49  ปี
50  – 60  ปี
60    ปีขึ้นไป

5
17
29
82
38
57
137
310
221
229

12
18
33
84
40
46
109
324
258
301

17
35
62
166
78
103
246
634
479
530

รวมทั้งหมด

1,125

1,225

2,350

ข้อมูล  :  จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มี
อยู่ในทะเบียนบ้านได้  ( จปฐ. วันที่ 2 เม.ย. 2558 )


       

             สภาพทางเศรษฐกิจ
                จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2558


ประเภทอาชีพ

เพศ

 

รวม (คน)

  
คิดเป็น %

ชาย (คน)

คิดเป็น %

หญิง (คน)

คิดเป็น %

เกษตรกรรม - ทำนา

410

36.44

418

34.12

828

35.23

เกษตรกรรม - ทำไร

3

0.27

6

.49

9

0.38

เกษตรกรรม - ทำสวน

1

0.09

-

-

1

0.04

เกษตรกรรม - ประมง

-

-

-

-

-

-

เกษตรกรรม - ปศุสัตว์

-

-

-

-

-

-

รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

35

3.11

31

0.49

12

0.51

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

6

0.53

6

0.49

12

0.51

พนักงานบริษัท

28

2.49

34

2.78

62

2.64

รับจ้างทั่วไป

257

22.84

250

20.41

507

21.57

ค้าขาย

39

3.47

59

4.82

98

4.17

ธุรกิจส่วนตัว

12

1.07

8

0.65

20

0.85

อาชีพอื่นๆ

40

3.56

75

6.12

115

4.89

กำลังศึกษา

240

21.33

238

19.43

478

20.34

ไม่มีอาชีพ

54

4.80

100

8.16

154

6.55

รวม

1,125

100.00

1,225

100

2,350

100

                                          (ข้อมูล จปฐ.ประจำตำบล 2 เมษายน 2558 )

          รายได้
             - จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบ  30,000  บาท/คน/ปี


จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
ที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล

รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 30,000 บาท/คน/ปี
ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครัวเรือน)

รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 30,000 บาท/คน/ปี
ต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ)

1,299

-

-

          ข้อมูลด้านสังคม
             ข้อมูลด้านการศึกษา
                  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   จำนวน  1    แห่ง    ดังนี้
                      ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลห้วยถั่วเหนือ  (อบต.จัดตั้งเอง)
                  - โรงเรียนประถมศึกษา      2      แห่ง  ดังนี้
                           1.  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยถั่วเหนือ สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน จำนวนอาจารย์  6  คน ลูกจ้างประจำ
จำนวน  1  คน
                           2.  โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล ตั้งอยู่  หมู่ที่  3   ตำบลห้วยถั่วเหนือ

เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน จำนวนอาจารย์ 14 คน ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน

          ข้อมูลด้านสาธารณสุข
                 -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2 บ้านห้วยถั่วกลาง  1 แห่ง 
มีบุคลากร จำนวน  3  คน
                 - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                 -  ป้อมตำรวจ    1    แห่ง
ด้านมวลชนจัดตั้ง
                     อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน    2   รุ่น
          หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                - ปั๊มน้ำมัน                                  1        แห่ง
                - โรงสี                                       1        แห่ง
                - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง          1        แห่ง
         ข้อมูลอื่น ๆ
                - กลุ่มอาชีพสตรี                                          13      กลุ่ม
                - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)         122       คน
                - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)         51      คน


 
 
นายภาณุวัฒน์ เหลืองสุรภีสกุล

สงวนลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ 056-878-541 ถึง 2
จัดทำโดย : ร้านคอมรูมซ๊อป