ผลสำรวจ
อบต.ห้วยถั่วเหนือ ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
 ด้านการคมนาคม : 26.923076923077 %
 ด้านการด้านประปา : 23.076923076923 %
 ด้านสาธารณูปโภค : 11.538461538462 %
 ด้านบริการประชาชน : 15.384615384615 %
 ด้านการประชาสัมพันธ์ : 23.076923076923 %